Baxterin toimittajat

Baxterin toimittajat

Tehtävämme pelastaa ihmishenkiä ja ylläpitää elämää heijastuu koko toimitusketjuun.

Otamme huomioon monenlaisia ympäristöön ja yhteisöön liittyviä tekijöitä, kun sisällytämme hankintatyöhön vastuullisia toimintatapoja. Etsimme yhteistyössä toimittajien kanssa tapoja huomioida ympäristönsuojelu toiminnassamme entistä paremmin, esimerkiksi vähentämällä energiankulutusta, jätettä ja kasvihuonekaasupäästöjä.

Huomioimme ihmisoikeudet toimittajien valinnassa ja teemme aktiivisesti työtä pätevien toimittajien löytämiseksi.

 • Toimitusketjun maailmanlaajuiset standardit:  Baxter noudattaa terveydenhuollon GS1-standardia. Uskomme, että koko alan sitoutuminen standardiin lisäisi potilasturvallisuutta ja parantaisi tehokkuutta ja rehellisyyttä.
   
 • Kaupan sääntöjen noudattaminen: Pidämme erittäin tärkeänä, että vientiä, tuontia ja turvallisuutta koskevia lakeja noudatetaan toimitusketjussa.  Vastuumme kattaa tehokkaat valvontatoimenpiteet sekä sopimus- ja turvallisuusvaatimukset, jotka edustajien, jakelijoiden, toimittajien ja muiden osapuolten on täytettävä. Baxterin vaatimusten lisäksi edustajien, jakelijoiden, tavarantoimittajien ja muiden Baxterin kanssa liiketoimintaa harjoittavien tai Baxteria edustavien osapuolten, on noudatettava myös vientiä, tuontia ja toimitusketjun turvallisuutta koskevia lakeja.
   
 • Vastuullinen hankinta ja logistiikka: Maailmanlaajuinen toimitusketjumme ulottuu raaka-aineiden tuottajista tuotteiden loppukäyttäjiin. Yrityksemme pyrkii rakentamaan ja pitämään yllä vastuullista toimitusketjua.

​Hankintakäytännöt ja -standardit

Toimittajien laatuvaatimukset

Toimittajien laatuvaatimukset muodostavat yhtenäisen menettelytavan tavarantoimittajien arviointiin ja vakiomuotoisen työkalun liikesuhteiden hallintaan.

Etiikka- ja vaatimustenmukaisuusstandardit

Uskomme, että yhteinen sitoutuminen liiketoiminnan harjoittamiseen tiukkojen eettisten standardien mukaisesti vahvistaa liikesuhteitamme. 

Baxterin lomake muutoksista ilmoittamista varten

Jos sinulla on kysyttävää tai haluat lisätietoja, lähetä sähköpostiviesti osoitteeseen [email protected] ja merkitse otsikoksi ”SNC Question”. 

Nykyisille toimittajille

​Tärkeää: Muutosten ilmoittamista koskevat vaatimukset

Odotamme kaikkien toimittajien ilmoittavan meille, ennen kuin tekevät muutoksia, jotka voivat vaikuttaa tiettyjen vaatimusten noudattamiseen, tuotteiden laatuun tai niiden rekisteröimiseen.

Toimittajien tulee käyttää Baxterin lomaketta muutoksista ilmoittamista varten (Supplier Notice of Change Form, GQF-11-03-04). Lomake lähetetään sähköpostiosoitteeseen [email protected] ennen muutoksien toteuttamista. Viestissä on oltava kaikki tarvittavat asiakirjat, jotka osoittavat, että muutos on hyväksyttävä ja täyttää kaikki vaatimukset.

Kaikki toimittajan tekemät muutokset tulee tarkistaa huolellisesti ja dokumentoida sen varmistamiseksi, että tuotteet täyttävät vaatimukset.

Odotuksemme toimittajia kohtaan:

 • Sen varmistaminen, että muutosta toteuttavat henkilöt ovat päteviä.
 • Riskinarvion laatiminen kaikista muutoksista, mukaan lukien tuotteiden ja prosessien tehokkuudesta ja turvallisuudesta.
 • Kaikkien muutosten huolellinen kirjallinen dokumentointi Baxterin SNC-lomakkeella ennen niiden toteuttamista.
 • Baxterin kirjallisen luvan odottaminen ennen muutosten toteuttamista.

Maailmanlaajuiset hankintaehdot