Etiikka ja vaatimustenmukaisuus

Etiikka ja vaatimustenmukaisuus

Pyrimme luomaan yrityskulttuuria, jolle on ominaista rehellinen ja eettinen lähestymistapa.

Olemme maailmanlaajuinen yritys, jolla on toimintaa yli 100 maassa. Haluamme hallinnoida yritystämme tehokkaasti ja noudattaa lakeja, sääntöjä ja eettisiä ohjeita koko organisaatiossamme. Vuonna 1995 olimme yksi ensimmäisistä yrityksistä, jotka ottivat käyttöön yritysjohdon julkiset, viralliset ohjeet. Työtapojen parantaminen ja uusien standardien asettaminen on jatkuva prosessi, joka näkyy nykyisissä yritysjohdon ohjeissamme.

Eettisyyttä ja vaatimustenmukaisuutta käsittelevä työryhmä tekee tiivistä yhteistyötä oikeudellisten ja operatiivisten työryhmien kanssa eri maissa ja eri toimialoilla. Näin varmistetaan, että lakeja ja yhtiön omia ohjeita noudatetaan. Meillä on useita erilaisia kanavia, joiden kautta voimme antaa neuvoja ja tietoa työntekijöillemme. Käytössä on myös luottamuksellinen ilmoitustyökalu, jonka kautta on mahdollista ilmoittaa epäillyistä lainvastaisuuksista tai puutteista yhtiön eettisten ohjeiden tai alan sääntöjen noudattamisessa. Kaikki ongelmat tai epäillyt rikkomukset tutkitaan välittömästi ja niistä ilmoitetaan tarvittaessa johdolle.

 

Ohjeita ja standardeja

Käytännesäännöt

Toimintamme on vankalla pohjalla rehellisyyden ja vaatimustenmukaisuuden suhteen. Käytännesääntömme auttavat työntekijöitämme tekemään oikeita ja eettisiä arvioita liiketoiminnassa ja ryhtymään asianmukaisiin ja laillisiin toimiin.

Tutustu käytännesääntöihimme >

Toimittajia koskevat säännöt

Toimittajiemme ja muiden kumppaneidemme odotetaan toimivan ohjeiden mukaisesti, tuntevan Baxterin hankintaa koskevat lait ja noudattavan niitä.

Lue lisää toimittajia koskevista säännöistämme >

Ihmisoikeudet arvoketjussamme

Maailmanlaajuisessa ihmisoikeuspolitiikassamme todetaan, että kunnioitamme ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa sekä tapoja, joilla erilaiset ihmiset voivat edistää liiketoimintaamme. Työskentelemme ihmisoikeuksien puolesta monin tavoin sekä suoraan että epäsuorasti. Tämä näkyy yrityksemme ohjeissa ja aloitteissa esimerkiksi sellaisissa kysymyksissä, jotka koskevat työntekijöitä, luottamuksellisuutta, turvallisuutta, toimitusketjua, eettistä toimintaa ja terveyspalveluiden saatavuutta.

Ammattieettiset säännöt ja alan ohjeet

Noudatamme seuraavia ulkoisia ammattieettisiä sääntöjä ja alan ohjeita:

  • AdvaMed Code of Ethics on Interactions with Health Care Professionals. Lue lisää.
  • National Society of Professional Engineers Code of Ethics for Engineers
  • MedTech Europe Code of Ethical Business Practice

Työskentelemme myös valtiosta riippumattomien järjestöjen ja kaupan organisaatioiden kanssa vahvistaaksemme etiikkaa ja vaatimustenmukaisuutta koskevia ohjeita joka puolella maailmaa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Teemme yhteistyötä China Association of Enterprises with Foreign Investment -organisaation ja sen tutkimus- ja kehitystoimintakomitean (RDPAC) kanssa laatiaksemme koko alan kattavan eettisen ohjeiston myyntiä ja markkinointia varten.
  • Kuulumme China Council of Advanced Medical Technology Association -neuvoston (AdvaMed) työryhmään, jonka tavoitteena on kehittää alan laajuiset käytännesäännöt AdvaMed-jäsenyritysten toiminnalle Kiinassa.
  • Teemme yhteistyötä Mexican Association of Innovative Medical Devices Industries -yhdistyksen (AMID) kanssa. Tavoitteenamme on päivittää AMID:n ohjeet, jotka koskevat yhteyksiä terveydenhuollon ammattilaisiin.
  • Tuemme AMID-yhdistystä luomalla yhteisen harjoitteluohjelman, joka kattaa yleiset ohjeet ja kriteerit lääketieteellisen teknologian alalla.
  • Osallistumme The Pharmaceutical Supply Chain Initiative -aloitteeseen.

Etiikan ja vaatimustenmukaisuuden malli ja ohjelma

Muokkaamme ja päivitämme säännöllisesti etiikan ja vaatimustenmukaisuuden mallia ja ohjelmaa, jotta ne heijastaisivat monitahoisen ja kansainvälisen lääketieteen yrityksen tarpeita.

Hallintomalliimme kuuluu etiikkaa ja vaatimustenmukaisuutta käsitteleviä komiteoita, jotka toimivat alueellisella ja kansallisella tasolla eri toimialoilla. Komiteoiden avulla varmistetaan eettinen ja vaatimustenmukainen toiminta koko Baxter-konsernissa.

Kaupankäyntisäännöt

Käytössämme on maailmanlaajuinen verkosto ihmisiä, joiden tehtävänä on tunnistaa ja hallita kaupankäyntisääntöjen noudattamiseen liittyviä ongelmia omissa maissaan ja toiminnassaan ja konsultoida tarvittaessa asiantuntijoita. Parannamme myös edelleen työkalujamme ja menettelyjämme, jotta voimme suojautua tuotteitamme ja liiketoimintaamme kaupankäyntisääntöihin liittyviltä riskeiltä ja hallita niitä.

Tietosuoja ja tietoturva

Maailmanlaajuisessa tietosuojakäytännössämme kuvataan tietosuojaa koskevat periaatteemme ja opastetaan henkilötietojen ja potilaan terveyteen liittyvien tietojen suojauksessa toiminnassamme ympäri maailmaa. Kaikkien Baxterin työntekijöiden on osallistuttava tietosuojaa käsittelevälle verkkokurssille.

Viestintä ja ohjaus

Avoin viestintä on rehellisyyden kannalta olennaisen tärkeää. Meillä on useita kanavia, joiden kautta tarjoamme työntekijöillemme tietoa ja ohjeita. Käytössä on myös luottamuksellisia viestintätapoja, joiden avulla voidaan ilmoittaa epäillyistä lainvastaisuuksista tai yrityksen käytäntöjen rikkomisesta. Ilmoitukset tutkitaan välittömästi ja niistä ilmoitetaan tarvittaessa johdolle. Esimiesten ja johtajien vastuulla on luoda turvallinen työympäristö, jossa työntekijät voivat tuoda esiin ongelmia ja keskustella niistä.

Meillä on myös oma tukipalvelu, erillinen puhelin- ja verkkokanava, jonka kautta työntekijät ja heidän läheisensä, toimittajat, asiakkaat ja muut sidosryhmät voivat ottaa yhteyttä ja kertoa havaitsemistaan ongelmista tai keskustella avoimesti eettisistä kysymyksistä ja sääntöjen noudattamisesta Baxterilla. Kanavalla voi milloin tahansa anonyymisti ilmoittaa ongelmasta tai pyytää ohjausta 32 eri kielellä.